Pascal – Ekran Komutları

– Clrscr ve Gotoxy Komutları

Ekran komutları ekrandaki görüntü tasarımı için kullanılan komutlardır. Bu komutların program içinde kullanılabilmesi için, program başlığı satırından sonra USES komutunda CRT  unit isminin yazılması gereklidir. Aksi halde, ekran komutlarıyla ilgili yazılan komutlar Pascal derleyicisi tarafından tanınmayacaktır.

Clrscr : “Clrscr” CRT üniti içinde yer alan bir alt programdır. Ekranda daha önce yazılı olan ifadeleri silerek ekranın temizlenmesi amacıyla kullanılır.

GotoXY : Kursörü ekranın istenilen sütun ve satırına taşımak için kullanılır. Kullanımı;

GotoXy(Sütun,Satır); şeklindedir. Normal bir ekran üzerinde 80 sütun ve 25 satır vardır.

Örnek 1:

uses crt;

var

j:word;

begin  clrscr;

for j:=1 to 20 do

begin

gotoxy(j,j);write(‘Gazi Üniversitesi’);

gotoxy(50-j,j);write(‘Gazi Üniversitesi’);

end;end.

Programın Çıktısı

– Window Komutu

Window : Ekranda pencere oluşturmak için kullanılan bir komuttur.  Kullanımı;

Window(X1,Y1, X 2,Y2);

X1 :Pencerenin sol sütun numarası (1-80)

Y1 :Pencerenin sol satır numarası (1-25)

X2 :Pencerenin sağ sütun numarası (1-80)

Y2 :Pencerenin sağ satır numarası (1-25)

Delay : Programın belirtilen süre kadar bekletilmesini sağlar. Delay (1000) komutu, programın 1 sn bekletilmesini sağlamaktadır. Bu komut sadece Turbo/Borland Pascalda kullanılabilir.

Örnek 4:

uses crt;

begin

window(20,5,60,20);

repeat

delay(5); write(‘G.Ü.E.S.E.F’);

untıl keypressed;

end.

Programın Çıktısı

– Zemine Renk Verme

Textbackground : Ekrana yazdırılacak yazının zemin rengini ayarlamak için kullanılır. Bu komut sadece Turbo/Borland Pascalda kullanılabilir. Kullanımı; Textbackground(renk kodu);

Örnek 6:

uses crt;

begin

textcolor(green);textbackground(black);

writeln(‘merhaba’);

textcolor(lightred+blink);textbackground(lightgray);

writeln(‘günaydın!’);

textcolor(14); textbackground(blue);

writeln(‘nasılsın’);

normvideo;

end.

Programın Çıktısı

Sound/Nosound : Sound, verilen frekansta ses üretmek için kullanılır. Nosound, sound ile üretilen sesi ortadan kaldırmak için kullanılır.

Örnek 7:

uses crt;

begin

sound(220);

delay(200);

nosound;

end.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir