Pascal Programlama – Giriş

– Program Geliştirme

BİLGİSAYARDA PROGRAM GELİŞTİRME

Program Geliştirme, belli bir işi yapan bilgisayar  programının üretilmesidir. Program üretilmesi daha önce hazırlanan verilerin belirli komutlar sayesinde bilgisayara verilerek istenilen sonuçların alınmasıdır.Program geliştirme, yapılacak programın tasarımını, bir bilgisayar dili ile kodlanması ve bakımını kapsar.

Problem çözümlerinde izlenecek adımların hazırlanmasına algoritma denir. Bir problemin birden fazla çözüm yolu(algoritması) olabilir. Problemin çözümüne en uygun algoritma seçilir. En uygun algoritmanın seçilebilmesi için konunun iyi bilinmesi gerekmektedir.

Karışık problemler parçalara bölünerek her birinin çözümü ayrı ayrı yapılır. Problem, algoritması hazırlandıktan sonra seçilen programlama dili kuralları ile kodlanarak programa dönüştürülür.

Bilgisayar programı hazırlamada izlenecek adımlar:

1-Problemin analizi ve Programın algoritmasının hazırlanması

2-Gerekirse algoritmanın akış diyagramlarının hazırlanması

3-Algoritmanın programlama dilinde kodlanması

4-Hatalardan ayıklama ve programın çalıştırılması

5-Amaç programa dönüştürülmesi belgeleme ve sonuçların alınması

– Program Hazırlama

PROGRAM HAZIRLAMA VE BASAMAKLARI

Program, belirli bir işi bilgisayara yaptırabilmek için bir araya getirilmiş komutlar topluluğudur. Diğer deyişle program, bilgilerin işlenmesini ve istenilen sonuçların üretilmesini sağlar.

Bilgisayarın en önemli özelliklerinden birisi programlanabilir olmasıdır. Programlama, bir işi yapmak için gerekli işlemlerin mantıksal sırasının belirtilmesidir. Bilgisayar programlama ise, ihtiyaç duyulan problemin çözüm yönteminin bir dizi mantıksal komutlarla ve uygun bir programlama diliyle kodlanması ile gerçekleşir. Oluşturulan program, üretilen bilginin nerede olduğunu, kullanılacak mantığı , sonuca ulaşma esnasında yapılacak hesaplamaları ve sonuçların dış dünyaya verilme biçimini içermelidir.

Problemin Analizi ve Algoritma

Bu aşamada öncelikle problemin bilgisayarla çözüm yöntemleri tespit edilip, çözüm için en iyi yöntem belirlenir. Daha sonra işlenecek veriler, bilgilerin mevcut biçimi, çıktıların elde edilmesi için bilgilerin nasıl işlenmesi gerektiği ve ihtiyaç duyulan çıktı biçimlerine karar verilir ve algoritması hazırlanır. Algoritma ; eldeki verilerden istenilene ulaşma yöntemi diğer deyişle problemin çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

– Algoritma Geliştirme

ALGORİTMA GELİŞTİRME

Bir programın analizi sırasında, programın daha rahat yazılmasını sağlamak için yapılacak işlemlerin sıra ile yazılmasına algoritma denir.

Programı yapılacak bir problemin değişik çözüm yolları olabilir. Bu problemin algoritması hazırlanırken en kısa ve en az karmaşık olanı seçilmelidir.  Algoritma yazılımında uyulacak kurallar genel olarak;

§ Problemin çözümünü baştan sona doğru  ve tam olarak anlatmalıdır.

§ Anlatım kısa ve açık formüller halinde yazılmalıdır.

§ Problemin sonucu belirgin ve benzer problemler için geçerli olmalıdır.

Algoritma normal cümlelerle madde madde (satır numarası) yazılır.  Bu maddelerde algoritmayı belirgin hale getiren (anlaşılmasını kolaylaştıran) bazı kelimeler kullanılır.

Bunlar;

OKU: Veri girmek için kullanılır.

YAZ : Verilerin yazdırılması için kullanılır.

GİT : İstenilen satıra dallanmak için kullanılır.

EĞER < Şart > İSE: Verilen şarta göre  işlem yapmak için kullanılır.

– Akış Diyagramı

Örnek 3 : Girilen üç sayı arasından en büyük sayıyı bulan ve en büyük sayıyı yazdıran algoritma.

Değişkenler; Sayı1: Birinci sayı

Sayı2: İkinci sayı

Sayı3: Üçüncü sayı

EB       : En büyük sayı

5          BAŞLA

10        OKU sayı1,sayı2,sayı3

20        EB=sayı1

30        EĞER sayı2>EB İSE EB=sayı2

40        EĞER sayı3>EB İSE EB=sayı3

50        YAZ EB

60        DUR

AKIŞ DİYAGRAMLARI

Akış Diyagramları, bir probleme ait algoritmanın şemalarla (diyagramlarla) gösterilmesidir. Akış Diyagramları üzerinde veriler için yapılacak işlemler, daha iyi gösterilir ve kontroller daha iyi ifade edilir.

Akış diyagramları (Flowchart) programdaki düşünceler akışını gösterir. İş akış şemalarının gösterimi ile ilgili standart semboller vardır. Bu semboller ve anlamları aşağıda açıklanmıştır.

– Örnek Uygulamalar

Örnek 5 : Bir öğrencinin ismi, vize notu ve final notu girilerek başarı notunu hesaplayıp öğrencinin ismini ve başarı notunu yazdıran algoritma ve akış diyagramı aşağıdaki gibi yazılabilir.Bu örnek problem, aşağıda programlama dilleri kısmında tekrar ele alınarak, anlatılan programlama dillerine göre kodlanması ayrı ayrı yapılacaktır.

– Programlama Dilleri

PROGRAMLAMA DİLLERİ

Bilgisayar üzerinde amaca uygun yazılım geliştirme programlama dilleri kullanılarak yapılır.

Programlama dillerini yapılarına göre alt düzey, üst düzey ve Nesneye dayalı diller olmak üzere üç gruba ayrılır. Alt seviyeli dillere Makine dili, Assembly dili Üst seviyeli dillere, Basic, Fortran, Cobol, Pascal  , PL/1, C ve Nesneye dayalı dillere, C++ örnek olarak verilebilir.

Bilgisayar teknolojisi alanındaki gelişmelere paralel olarak programlama dilerinin yeni versiyonlarının tasarlanması ile birlikte aynı mantığa göre çalışan fakat kullanımı daha kolay olan Windows ortamlarını kullanan görsel diller geliştirilmektedir. Son yıllarda popüler bir şekilde kullanılan görsel dillere Visual C, Delphi ve Visual Basic v.s. örnek olarak verilebilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir